“Kacagó” Napközi Otthonos Óvoda és Főzőkonyha

Óvodánk története:

Óvodánkat 1968. szeptember 1-én alapították. 1973. őszéig egy csoport működött az intézményben, majd az egyre növekvő gyermeklétszám miatt hamarosan a második óvodai csoport is kialakításra került. 1984. októberétől három óvodai csoportban való működést tett lehetővé a fenntartó. Zalahaláp Települési Önkormányzat Képviselőtestülete saját erejéből átalakította a volt kisiskola és szolgálati lakás épületét, így 31 év után a volt Prónay-kastély épületéből 1999. februárjában átköltöztünk jelenlegi helyünkre. 2005-ben a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett pályázaton elnyert támogatással kiegészített költségvetésből a fenntartónk kibővítette és felújította az óvoda épületét, ezzel egy időben  kialakította a főzőkonyhát is. 2014. szeptember 1-től  óvodánk ismét két csoporttal működik. Jelenleg 60 kisgyermeket várnak óvodánk jól felszerelt csoportszobái és barátságos udvara Zalahalápról, a hozzá tartozó Újdörögdről, Ódörögdről, Kolóniából, Sáskáról valamint Tapolcáról.

 

Intézményünk dolgozói:

 • Czanka Barnabásné óvodapedagógus
 • Csom Istvánné óvodapedagógus
 • Mózer Viktória óvodapedagógus
 • Szakonyiné Forró Mária óvodapedagógus
 • Kulcsárné Polák Ildikó dajka
 • Kiss Jánosné dajkaSötét Lászlóné dajka
 • Patus Imréné konyhai kisegítő
 • Szabóné Tóth Csilla konyhai kisegítő
 • Szekér Zsuzsanna szakács
 • Tokajiné Horváth Anita élelmezésvezető

Óvodánk főbb feladatai:

Óvodai nevelésünk feladata az óvodáskorú gyermekek testi és lelki szükségleteinek kielégítése. Ezen belül:

 • az egészséges életmód alakítása,
 • az érzelmi nevelés és szocializáció biztosítása,
 • az anyanyelvi-, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása.

Óvodai nevelésünk során a fentieken kívül kiemelten kezeljük a következő nevelési területeket:

 • anyanyelvi nevelésre való fokozott figyelem,
 • településünk természeti környezetének megismerésére, szeretetére és védelmére nevelés,
 • néphagyományőrző tevékenységek megismertetése és ápolása,
 • halmozottan hátrányos helyzetű, a sajátos nevelési igényű gyermekek inkluzív nevelése,
 • széleskörű természetes és természetben végzett mozgáslehetőségek biztosítása, gyakorlása,
 • kulturált magatartás- és viselkedéskultúra elsajátíttatása a kulturált társasélet megalapozásához.

Intézményi adatok:

Fenntartók:
Települési Önkormányzat 8308 Zalahaláp, Petőfi tér 4.
Települési Önkormányzat 8308 Sáska, Rákóczi u. 4.

Az óvoda szervezeti felépítése:

Az óvodai nevelési év rendje:

A nevelési idő:

/a 24/2009.(V.25.)OKM. Rendelet§-a alapján/
A nevelési év szeptember 1-től augusztus 31-ig tart.
Nyitva tartás: hétfőtől-péntekig 06.30 órától 17.00 óráig. Ezalatt az idő alatt végig óvodapedagógus foglalkozik a gyerekekkel.

Az óvoda két vegyes csoportban működik:

1. Napsugár csoport

2. Pillangó csoport

Intézményvezető neve: Csom Istvánné

Intézményvezető-helyettes: Szakonyiné Forró Mária

Elérhetőségük: 06/30 678 2988

Óvodai felvétel

 • A fenntartó a beiratkozás időpontjáról hirdetményt tesz közzé
 • A felvétel jelentkezés alapján történik.
 • Intézményünkbe a 3. életévét betöltött szobatiszta gyermeket vesszük fel.
 • A szülő az óvodai nevelésre kötelezett gyermekét köteles beíratni a meghirdetett időpontban. A gyermek abban az évben, amelyben augusztus 31-ig a 3. életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi 4 órát köteles óvodai foglalkozáson részt venni.
 • Óvodánk felveheti azt a szobatiszta gyermeket is, aki a 3. életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti.
 • A beiratkozáshoz szükséges iratok: a szülők és a gyermek azonosítására alkalmas igazolvány, lakcímkártya, orvosi igazolás.
 • a szülőt írásban értesítjük a felvételről, ill. az elutasításról, a jogorvoslati lehetőség megjelölésével. A felvételről/elutasításról az intézmény vezetője dönt.
 • A hátrányos helyzetű, ill. a Gyermekjóléti Szakszolgálat által kezdeményezett, körzetünkben lakó gyermekek felvételét előnyben részesítjük.
 • A jelentkezés időpontját minden nevelési év márciusában, a fenntartóval való egyeztetés után tesszük közzé.

Tevékenységünket meghatározó főbb jogszabályok:

 • 6137/1996./VIII.28./ Korm. Rendeletben kiadott Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja
  -A kormány 255/2009. (XI.20.) Korm. rendelete módosította az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról szóló a 137/1996.(VIII.28) Korm. rendeletét, mely alapján elvégeztük helyi nevelési programunk felülvizsgálatát és módosítását.

 

Letölthető dokumentumok: